Dokumenty
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2018

STATUT    PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   W  POŁAŃCU 2018

 
Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłączniebezpośrednio na konto bankowe:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

28942500080000580320000002

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie oraz drogą e-mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie.Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.

 
Nowa podstawa programowa

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

więcej
 
Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   W  POŁAŃCU

Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 2/2014/15 Rady PedagogicznejPrzedszkola Publicznego w Połańcu z dnia 28 sierpień 2015 roku  

 

więcej
 
RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

 

 
Regulamin przyjmowania dzieci

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Połańcu 

więcej
 
Regulamin opłat za przedszkole

                                                                                  Załącznik do zarządzenia  Nr     /2010

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec

                                                                                  z  dnia 01 lutego 2010 roku

 

Regulamin  wnoszenia  przez  Rodziców  opłat   za dzieci uczęszczające  do  przedszkoli  funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

więcej