Regulamin opłat za przedszkole

                                                                                  Załącznik do zarządzenia  Nr     /2010

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec

                                                                                  z  dnia 01 lutego 2010 roku

 

Regulamin  wnoszenia  przez  Rodziców  opłat   za dzieci uczęszczające  do  przedszkoli  funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 

 

§1

 

Wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową w oparciu o zapisy  obowiązującej  Uchwały Rady Miejskiej , ustala Dyrektor przedszkola.

 

§2

 

1. Na potwierdzenie  podstawy  spełnienia zapisów określonych  § 3  Uchwały  Rady Miejskiej, rodzice (prawni opiekunowie)  winni  przedłożyć   Dyrektorowi przedszkola  następujące dokumenty:

 

1) Oświadczenie  o  czasie pobytu dziecka  w przedszkolu  wg wzoru określonego przez Dyrektora  przedszkola,

 

2) kserokopię decyzji lub zaświadczenie  z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko,

                                         / jeżeli  rodzina pobiera zasiłek rodzinny  na dziecko/

3) kserokopię orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną,

                                     / jeżeli dziecko posiada ww. orzeczenie/

4) kserokopię  opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

                                     / jeżeli dziecko posiada ww. opinię/

 

5)  kserokopię  ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  wydanego przez  Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności przy ZUS.

                                     / jeżeli dziecko posiada ww. orzeczenie/

   

§ 3

 

 1. Rodzice  (prawni opiekunowie  ) naliczoną miesięczną opłatę wnoszą
  do Dyrektora przedszkola z góry  do  15-go  dnia    każdego miesiąca.

 

 1. W przypadku nie uczęszczania dziecka  do przedszkola  przez cały miesiąc   kalendarzowy, na pisemne usprawiedliwienie  rodziców (prawnych opiekunów) np. z powodu choroby dziecka lub innych ważnych przyczyn), opłata  miesięczna  nie będzie pobierana .

 

§ 4

 

 1. Rodzice  wnoszą opłatę za wyżywienie dziecka, kalkulowaną w każdej placówce odrębnie  według kosztów surowców  przeznaczanych
  do przyrządzania posiłków z uwzględnieniem racji  pokarmowych odpowiadających  normom  fizjologicznego zapotrzebowania w  żywieniu  dzieci przedszkolnych.
 2. Opłatę o której mowa w ust.1 wnosi się do 15 –go dnia każdego miesiąca   
   z góry.
 3. Zwrot opłaty za wyżywienie ulega za każdy dzień nieobecności dziecka, począwszy od  pierwszego  dnia  jego nieobecności ,  w formie odpisu
  z należności za wyżywienie w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 

 

§ 5

 

Pozostałe  warunki dotyczące  zasad odpłatności za  świadczenia udzielane przez przedszkole  określają  zapisy   Statutów  Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Połaniec.