Wzór umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług przedszkola

 

 

Umowa cywilno – prawna nr …..

w sprawie korzystania z usług Przedszkola Publicznego w Połańcu
prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec
zawarta w dniu …………… 2011r. pomiędzy:

Przedszkolem Publicznym w Połańcu reprezentowanym przez dyrektora Panią Annę Kaniszewską zwanym dalej „przedszkolem”

a

Panią/Panem ……………………………………………..………………………….……………..……

zamieszkałą/ym w ………………………………………., legitymującą/ym się dowodem osobistym seria ……... nr ….……… zwanym dalej „rodzicem (opiekunem prawnym)”.

§1

 1. Przedmiotem umowy jest udzielnie przez przedszkole świadczeń opiekuńczo-wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową na rzecz dziecka ……………..………………………………..……...………………ur. …………………………. w ……………………….……, zwanego dalej „dzieckiem”.
 2. Zasady odpłatności za świadczenia w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określa Uchwała Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.

§2

 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r.

§3

 1. Rodzicowi przysługuje uprawnienie do korzystania z przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).
 2. Deklarację o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu w terminie do 15 czerwca każdego roku.
 3. Warunki korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym określa odrębna umowa.

§4

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
 2. realizacji podstawy programowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ze póź.zm.),
 3. bezpłatnej nauki języka angielskiego dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauki religii w najstarszych grupach (na wniosek rodzica).
  1. Przedszkole realizuje 5-godzinną podstawę programową w godzinach określonych w statucie przedszkola tj. w godzinach 900 – 1400.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń wykraczających poza realizację podstawy programowej, w przedszkolu, które obejmują:
 4. zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki;
 5. zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości;
 6. realizację programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów własnych przedszkoli dotyczących w szczególności:
  1. rozwijanie twórczej aktywności dzieci,
  2. edukację ekologiczną i zdrowotną,
 7. organizowanie przez przedszkole uroczystości i imprez okolicznościowych, na wniosek rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego.
  1. Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

§5

 1. Rodzic ( opiekun prawny) deklaruje, że jego dziecko:
 2. przebywać będzie w przedszkolu codziennie w pełnych godzinach od ………. do …………
 3. korzystać będzie z wyżywienia w ilości …….. posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, obiad, podwieczorek (właściwe podkreślić).
  1. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
 4. bezpłatnych godzin określonych w statucie w godzinach 900 – 1400 – czyli 5 godzin dziennie,
 5. odpłatnych świadczeń, określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy w wymiarze …… godzin dziennie.

§6

 1. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w statucie przedszkola,
  2. współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu,
  3. przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
  4. terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie,
  5. przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.

§7

 1. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole wykraczających poza realizację podstawy programowej, o których mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy.
 2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia wymienione w §7 ust. 1 stanowi iloczyn:
 3. stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu według zasad:
  •  

wysokość stawki godzinowej w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) – co stanowi 1,35 za 1 godzinę.

wysokość stawki godzinowej w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko na które rodzice (prawni opiekunowie) pobierają zasiłek rodzinny co stanowi 1,20 za 1 godzinę.

w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za drugie dziecko opłata podlega obniżeniu o 50%, zaś za trzecie i kolejne dziecko nie wnosi się tej opłaty.

zwolnione są z opłat dzieci korzystające z usług świadczących przez przedszkole, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

(właściwe zaznaczyć X)

 1. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka, wykraczającej poza realizację podstawy programowej w przedszkolu zgodnie z §5 ust. 2 pkt.2 niniejszej umowy,
 2. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowanym o liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.
  1. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia odrębnej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w ciągu danego dnia powyżej deklarowanego czasu w §5.
  2. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia w ilości posiłków zdeklarowanych w §5 ust. 1 pkt. 2.
  3. W dniu obowiązywania umowy wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 4,00 (słownie złotych: cztery):
   • śniadanie – 1,00 zł
   • obiad – 2,00 zł
   • podwieczorek – 1,00 zł
  4. Wysokość stawki za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków.
  5. Opłata za żywienie podlega zwrotowi w następnym miesiącu, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

§8

 1. Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.
 2. Opłaty można dokonywać w sekretariacie przedszkola lub na konto bankowe
  47 9425 0008 0000 4112 2006 0001.
 3. Otrzymaną z wyliczenia kwotę opłat zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącej mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówkę kwoty wynoszącej 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

 

§ 9

 1. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
 3. Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w statucie przedszkola.
 4. Wszelkie zmiany będą wprowadzane aneksem do niniejszej umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………. ……………………………

(data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) (data, podpis Dyrektora)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

……………………………………..

(data, podpis)