6:00-8:00

Integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami.

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, stolikowe w małych zespołach.

 

8:00-8:40

 

Ćwiczenia poranne.

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

Śniadanie.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

 

8:40-9:00

 

Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz   z dziećmi zdolnymi.

 

9:00-9:30

 

Czas  przeznaczony  na  realizację podstawy programowej  wychowania  przedszkolnego 

Prace porządkowo-gospodarcze wynikające z planu pracy.

Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

 

9:30-10:45

 

I i II zajęcia dydaktyczne w sali bądź na świeżym powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych wybranego programu nauczania dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem zajęć z języka obcego nowożytnego,

rytmiki i gimnastyki zawierającej ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

 

10:45- 11.15

 

Spacery, zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu. Prace porządkowe, ogrodnicze.

11:15-11:45

 

Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

Wyrabianie umiejętności do prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

Obiad.

Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami.

Zwrócenie uwagi na dokładne przeżuwanie pokarmów, zachęcanie dzieci do przezwyciężania niechęci do niektórych potraw.

Utrwalanie zasad przedszkolnego savoir-vivru.

 

11.45-12.15

 

Mycie zębów.

Zajęcia relaksacyjne.

Odpoczynek przy muzyce.

Słuchanie literatury dziecięcej.

 

12.15-13.15

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej twórczości dzieci, zabawy w teatr.

Praca indywidualna, korekcyjno-kompensacyjna.

Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat dnia.

Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.

Zabawy w kącikach zainteresowań lub ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

Przestrzeganie ustalonych  zasad i norm panujących w grupie.

 

13:15-13:45

 

Czynności samoobsługowe i porządkowe.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

 

13:45-14:00

 

Kontynuacja zabaw dowolnych z niewielkim udziałem nauczyciela.

14:00-16:30

 

 

Integrowanie dzieci z różnych grup poprzez gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-

techniczne, tematyczne, gry edukacyjne i planszowe w małych zespołach, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne.

Pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe.