RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Publiczne Przedszkole w Połańcu w związku z przekazaniem danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje że:

1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Przedszkolu w Połańcu z siedzibą przy ul. gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Połańcu zwany dalej ADO.

2. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Dawid Widera email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Przedszkola Publicznego w Połańcu, a także w celu zawierania umów - na podstawie ustawy o prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017 poz. 59),  art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, g RODO, w szczególności w celu:

1)      zapewnienia dziecku opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2)      tworzenia warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

3)      pełnienia wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;

4)      pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

5)      informowaniu na bieżąco o postępach dziecka;

6)      uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach;

7)      wspierania całościowego rozwoju dziecka.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie wizerunku dziecka) do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),
  • sprostowania (art. 16 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:

  • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:

  • nie będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
  • nie będą podlegały profilowaniu,
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.