Koncepcja Pracy Przedszkola
Koncepcja Pracy Przedszkola

 

 

NASZE MOTTO:

 

„Dajmy dzieciom słońce,

Żeby łez nie było,

Dajmy dzieciom radość,

Dajmy dzieciom miłość”.

 

 

1. WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI I DBAMY O WIĘZI RODZINNE.

 • stałe spotkania z rodzicami przeprowadzane raz w semestrze w obecności dyrektora przedszkola,
 • kontakty indywidualne na bieżąco,
 • wszystkie uroczystości, wydarzenia są konsultowane i ustalane z rodzicami,
 • przekazywanie informacji o postępach dziecka – informowanie o diagnozie – gotowości szkolnej dziecka,
 • zaangażowanie w akcję na rzecz środowiska – zbiórkę surowców wtórnych,przedszkole umiejętnie pozyskuje rodziców do partnerskiej współpracy.
 • placówka ma jasno sprecyzowane formy współpracy z rodzicami.
 • rodzice na bieżąco są informowani o działalności przedszkola.
 • budowana jest prawidłowa relacja między wszystkimi podmiotami triady, jakimi są: dziecko – rodzic – nauczyciel
 • zapraszanie rodziców prezentujących różne zawody,
 • organizowanie imprez okolicznościowych oraz uroczystości przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców do czytania książek dzieciom oraz pogłębianie więzi rodzinnych poprzez realizację programu czytelniczego „Książka – mój przyjaciel”.

 

2. DBAMY  O BEZPIECZEŃSTWONASZYCH WYCHOWANKÓW

I OTWIERAMY SIĘ NA ICH POTRZEBY.

·         organizujemy spotkania z policjantem i strażakiem,

·         w każdej grupie jest opracowany kontrakt współpracy oraz wprowadzany kodeks bezpiecznego zachowania

·         przedszkole posiada program wychowawczy zawierający  zasady  warunkujące  bezpieczeństwo

·         systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola,

·         organizujemy cykl zajęć o tematyce bezpieczeństwa „Bezpieczna droga”,

·         współpracujemy z Galerią Połaniecką promującą bezpieczną drogę do przedszkola

 

3. ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA I PASJE DZIECI.

 • zajęcia z języka angielskiego dla 4, 5, 6-latków,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne dla wszystkich dzieci,
 • upowszechnianie muzyki poważnej podczas zajęć dydaktycznych oraz relaksacyjnych,
 • prowadzenie zajęć różnymi metodami: np. Orfta, Labana, Sherbome, odmienna metoda nauki czytania wg Majchrzak,Rocławskiego,
 • tworzymy kąciki zainteresowań oraz kąciki tematyczne i gromadzimy rekwizyty (dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych, muzycznych, plastycznych),
 • bierzemy udział w konkursach plastycznych w przedszkolu oraz poza przedszkolnych,
 • organizujemy zawody mini olimpiady grupowe dbając o rozwój i sprawność fizyczną dzieci,
 • odkrywamy i rozwijamy pasje przedszkolaków
 • udział w przedstawieniach teatralnych na terenie placówki i CKiSZ,
 • dobór programów nauczania zapewniających każdemu dziecku osiąganie systematycznych postępów oraz umożliwiających właściwe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

4. DBAMY O INTEGRACJĘ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

 • dbamy o właściwe relacje pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a zdrowymi,
 • uczymy dzieci wzajemnego szacunku,
 • zachęcamy dzieci „zdrowych” do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • włączamy dzieci niepełnosprawne do życia przedszkolnego poprzez uczestnictwo w festynach, akademiach przedszkolnych, wycieczkach oraz spacerach,
 • organizujemy zabawy umożliwiające uczestnictwo wszystkich dzieci,
 • współpracujemy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Połańcu,
 • wykorzystujemy właściwości hipoterapii i dogoterapii z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

5. DBAMY O POSTAWY PROSPOŁECZNE ORAZ PROEKOLOGICZNE NASZYCH WYCHOWANKÓW.

 • dbamy o kulturalne zachowania dzieci wobec rówieśników, osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 • uczymy dzieci wzajemnego szacunku i respektowania norm społecznychoraz dbamy
  o aktywność fizyczną,
 • promujemy sensowne spędzanie wolnego czasu oraz zdrowe nawyki żywienie,
 • proponujemy kontakt rodziców ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym,
 • posiadamy "Zielony certyfikat",
 • umożliwiamy bezpośredni kontakt ze sztuką,
 • organizujemy i bierzemy udział w konkursach plastycznych i przeglądach ekologicznych,
 • wyjazd na Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • wyjazd do lasu – pasowanie na „Małego Ekologa”,
 • organizujemy wycieczki krajobrazowe i krajoznawcze,
 • wyjścia do instytucji użyteczności publicznej np. biblioteki, remizy strażackiej itp.
 • realizacja programów w zakresie zdrowia czy haseł przyrodniczych.

 

6. ZAPEWNIAMYPOMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ ORAZ WYRÓWNUJEMY SZANSE EDUKACYJNE.

 • dostosowujemy wymagania do możliwości dzieci, zdolności, tempa,
 • podkreślamy osiągnięcia dziecka,
 • planujemy pracę zgodnie z potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami,
 • dostosowujemy czas trwania zajęć, pomoce do poziomu rozwoju dziecka
 • wychowanie również skoncentrowane jest na jednostce zdolnej,
 • prowadzimy indywidualne i wyrównawcze zajęcia,
 • współpracujemy ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog,
 • prowadzimy rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka i gotowości do podjęcia nauki w szkole,
 • prowadzimy zajęcia korekcyjne z fizjoterapeutą,
 • oferujemy trzy formy pomocy: psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rewalidację oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

7. CZUWAMY NAD ŁAGODNYM STARTEM DZIECI W PRZEDSZKOLU.

 • mamy wspólnie opracowany program adaptacji „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”,
 • organizujemy spotkania dla rodziców przyszłych przedszkolaków informujące o warunkach, możliwościach i formach pracy w przedszkolu,
 • zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków wraz z dziećmi na otwarte zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci nowych,
 • szczególnie dbamy o dzieci nieśmiałe, lękowe, zagubione.

 

8. NASZĄ DUMĄ JEST WSZECHSTRONNIE WYKSZTAŁCONA I UZDOLNIONA KADRA.

 • placówka zatrudnia specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki specjalnej i logopedii,
 • nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach,
 • nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • nauczyciele współpracują ze sobą rozwiązując wspólnie problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz podczas organizacji imprez przedszkolnych,
 • praca nauczycieli zgodna z kodeksem etycznym,
 • prezentowanie doświadczeń w prasie pedagogicznej oraz na stronie internetowej.

 

9. POSIADAMY NOWOCZESNĄ BAZĘ PRZEDSZKOLNĄ.

JESTEŚMY DUMNI Z:

 • odnowionych i kolorowych budynków,
 • sal, w których są nowe meble, kolorowe ściany, okna udekorowane motywami bajkowymi,
 • nowoczesnych pomocy dydaktycznych i atrakcyjnych zabawek,
 • nowocześnie wyposażonych kuchni i łazienek,
 • otoczenia przedszkola, które jest estetyczne i ekologiczne,
 • dobrze wyposażonych gabinetów terapeutycznych,
 • placu zabaw wyposażonego w sprzęt zabaw,
 • profesjonalnego wystroju korytarzy (tablice informacyjne, wystawy prac dzieci, kącików ekologicznych – rybki, żółwie).

 

10. DBAMY O KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH WYCHOWANKÓW.

·         angażowanie dzieci w bliższe poznanie swojej miejscowości i uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym,

·         poznajemy i kultywujemy zwyczaje i tradycje regionalne,

·         wychowujemy do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej – każdy przedszkolak zna symbole narodowe,

·         uczymy dzieci, że wszyscy ludzie mają równe prawa,

·         wychowujemy do zgodnego współistnienia w społeczeństwie,

·         wprowadzanie dzieci w świat podstawowych wartości moralnych.

 

11.AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM - PROMUJEMY  NASZE PRZEDSZKOLE.

Nasze przedszkole otwarte dla wszystkich:

·         współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi, szkołą podstawową, z mediami,
z instytucjami użyteczności publicznej,

·         poszukuje sponsorów do działań promujących przedszkole,

·         promuje i rozwija młode talenty,

·         współdziała z samorządem lokalnym,

·         prezentowanie dorobku dzieci oraz kadry – wystawy, konkursy, dni otwarte, dni adaptacyjne, imprezy tematyczne,

·         stanowi ośrodek myśli pedagogicznej w środowisku profesjonalnym – prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola w czasopismach, na stronie internetowej.