Przedszkole Publiczne w Połańcu mieści się w budynkach znajdujących się przy ul. Madalińskiego 1, ul. Żapniowskiej 1 oraz ul. Kościelnej 9. Główna siedziba Przedszkola znajduje się przy ul. Madalińskiego 1 w budynku byłego żłobka, oddanym do użytku w roku 1985.

Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2005 roku przekształcono z dniem 01 września 2005 roku Przedszkole Publiczne Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 w Połańcu i Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ul. Kościelnej 9 w Połańcu w Filie Przedszkola Publicznego przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu. 

Corocznie do przedszkoli (od września 1993 r.) uczęszcza kilkoro dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego. Wiele z nich pod wpływem wspólnej nauki i zabawy ze zdrowymi rówieśnikami i oddziaływaniem specjalistów osiąga zadowalające wyniki.

Budynek przedszkola przy ul. Madalińskiego posiada podjazd na wózki, a parter przystosowany jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Systematycznie wzbogacana jest baza dydaktyczna, pod kątem zarówno dzieci zdrowych jak i tych  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

         Integracjaw placówce rozumiana jest jako forma współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i zdrowym.

Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy rewalidacyjnej, opracowywany oddzielnie dla każdego dziecka przez pedagogów: przedszkolnego, specjalnego, logopedą, psychologa i fizjoterapeutę. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości dziecka. Program taki opracowywany jest na bazie podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego MEN oraz indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w grupach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane ze współistnieniem w grupie dzieci niepełnosprawnych.

Od 2008 roku w przedszkolu publicznym, w celu stymulowania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

 Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.