UWAGA – decyzją Premiera i Ministra Zdrowia

przedszkole będzie zamknięte do 18.04.2021r.

1) Przypominamy, że obecnie z opieki przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN mogą korzystać

1. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. Rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

2) Rodziców, którzy spełniają te kryteria i są zainteresowani posłaniem dziecka
do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny: 158650916, następnie należy złożyć WNIOSEK przez Rodzica o miejscu zatrudnienia.

3) Dyżur opiekuńczy dla dzieci uczęszczających do przedszkola realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia nr 1, ul. Żapniowska 1.

4) Da pozostałych dzieci w dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową i odczytywania e-mailów od wychowawców i korzystania z materiałów, które proponujemy.

5) Rodzice mogą również korzystać z zasiłku opiekuńczego (dzieci do lat 8).

 

Prosimy o wytrwałość i wyrozumiałość.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska