Od 1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolnym 2021/2022. Nadal nasze placówka będzie pracowała w szczególnych warunkach sanitarnych ze względu na panującą pandemię COVID – 19. Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurą Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19” oraz wypełnienie oświadczenia – załącznik nr 1.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola do 31 sierpnia 2021r. (wtorek): wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach Przedszkola Publicznego w Połańcu  ul. Madalińskiego 1 lub dostarczenie do sekretariatu przedszkola.

Przypominamy o respektowaniu wytycznych  zawartych w procedurach a w szczególności:

  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
  • Do placówki przyprowadza dziecko tylko jeden rodzic z zachowaniem środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego 2m).
  • W szatni jednorazowo może przebywać 8 rodziców. Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Gdy dziecko będzie przejawiać objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka) zostanie odizolowane w bezpiecznej odległości (minimum 2 m) od pozostałych osób i będzie oczekiwało z opiekunem na odebranie go przez rodziców lub osoby upoważnionej.
  • Powiadomiony rodzic o niepokojących objawach chorobowych dziecka zobowiązany jest w przeciągu 30 minut odebrać dziecko ze przedszkola.
  • Rodzic zobowiązany jest przekazać informację do przedszkola na temat wyników diagnozy lekarskiej w celu ewentualnego zastosowania procedur bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli dziecko będzie odbierała inna osoba dorosła niż rodzice należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka. Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie i podpisanie Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu,  której wzór jest dostępny na stronie przedszkola od 24.08.2021r.

            Serdecznie zapraszamy Rodziców nowo przyjętych dzieci, które rozpoczynają uczęszczanie do przedszkola od 01 września 2021 na spotkanie organizacyjno-informacyjne (harmonogram dostępny na stronie internetowej). Podczas spotkania będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

Z poważaniem

Anna Kaniszewska

1. Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu.

2. Oświadczam, że w związku z uczęszczaniem mojego dziecka.

3. Upoważnienie do odbioru dziecka .

4. Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązujące od 1 września 2021r.