konepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy
Przedszkola Publicznego w Połańcu

 

NASZE MOTTO:

„Dajmy dzieciom słońce,

Żeby łez nie było,

Dajmy dzieciom radość,

Dajmy dzieciom miłość”.

1. Współpracujemy z rodzicami i dbamy o więzi rodzinne.

WZMACNIAMY WIĘZI RODZINNE POPRZEZ WŁĄCZENIE
CAŁEJ RODZINY DO ŻYCIA PRZEDSZKOLA
 

 • stałe spotkania z rodzicami przeprowadzane raz w semestrze w obecności dyrektora przedszkola,
 • kontakty indywidualne na bieżąco (internetowe, telefoniczne),
 • wszystkie uroczystości, wydarzenia są konsultowane i ustalane z rodzicami,
 • przekazywanie informacji o postępach dziecka – informowanie o diagnozie – gotowości szkolnej dziecka,
 • zaangażowanie w akcję na rzecz środowiska – zbiórkę surowców wtórnych, przedszkole umiejętnie pozyskuje rodziców do partnerskiej współpracy.
 • placówka ma jasno sprecyzowane formy współpracy z rodzicami,
 • rodzice na bieżąco są informowani o działalności przedszkola,
 • budowana jest prawidłowa relacja między wszystkimi podmiotami triady, jakimi są: dziecko – rodzic – nauczyciel,
 • zapraszanie rodziców prezentujących różne zawody,
 • organizowanie imprez okolicznościowych oraz uroczystości przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców do czytania książek dzieciom oraz pogłębianie więzi rodzinnych poprzez realizację programu czytelniczego „Książka – mój przyjaciel”,
 • wspólnie z rodzicami wystawiamy na dużej scenie bajki mikołajkowe;
 • zachęcamy rodziny do udziału w Biegu rodzinnym „Biegiem dróżką za Kościuszką”.

2. Dbamy  o bezpieczeństwo naszych wychowanków

i otwieramy się na ich potrzeby.

SZCZEGÓLNIE DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI. 

·         uwzględniamy potrzeby dziecka w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka,

·         organizujemy spotkania z policjantem i strażakiem,

·         w każdej grupie jest opracowany kontrakt współpracy oraz wprowadzany kodeks bezpiecznego zachowania,

·         przedszkole posiada program wychowawczy zawierający  zasady  warunkujące  bezpieczeństwo,

·         systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola,

·         organizujemy cykl zajęć o tematyce bezpieczeństwa np. „Bezpieczna droga”, „Bezpieczne wakacje”,

·         prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z komputera i internetu.

 

3. Rozwijamy zainteresowania i pasje dzieci.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA ROZWIJANIE TALENTÓW
 I ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
 

 • zajęcia z języka angielskiego dla 3, 4, 5, 6-latków,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne dla wszystkich dzieci,
 • upowszechnianie muzyki poważnej podczas zajęć dydaktycznych oraz relaksacyjnych,
 • prowadzenie zajęć różnymi metodami: np. Orfta, Labana, Sherbome, odmienna metoda nauki czytania wg Majchrzak, Rocławskiego, pedagogika zabawy,
 • wykorzystujemy program Dary zabawy Froebla - innowacyjną metodę w świecie pedagogiki,
 • odpowiadając na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego pracujemy z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu,
 • kształtujemy kompetencje matematyczne poprzez zajęcia szachowe,
 • przygotowujemy do programowania – „kodowanie na dywanie”,
 • rozwijamy logiczne myślenie podczas pracy z Ozobotem,
 • tworzymy kąciki zainteresowań oraz kąciki tematyczne i gromadzimy rekwizyty (dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych, muzycznych, plastycznych),
 • bierzemy udział w konkursach oraz przeglądach artystycznych,  w przedszkolu oraz poza przedszkolnych,
 • organizujemy zawody mini olimpiady grupowe dbając o rozwój i sprawność fizyczną dzieci,
 • odkrywamy i rozwijamy pasje przedszkolaków,
 • udział w przedstawieniach teatralnych na terenie placówki i CKiSZ,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich poprzez organizowanie konkursu recytatorskiego z okazji Dnia Dziecka,
 • dobór programów nauczania zapewniających każdemu dziecku osiąganie systematycznych postępów oraz umożliwiających właściwe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole
 • dobieramy treści zgodne z zainteresowaniami dzieci w dbałości o rozwój psychofizyczny,
 • dostosowujemy metody i formy pracy do wymagań kształcenia na odległość.

4. Dbamy o integrację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- DBAMY O WŁAŚCIWE RELACJE MIĘDZY
DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI A „ZDROWYMI”
 

 • dbamy o właściwe relacje pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a zdrowymi,
 • uczymy dzieci wzajemnego szacunku,
 • zachęcamy dzieci „zdrowych” do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • włączamy dzieci niepełnosprawne do życia przedszkolnego poprzez uczestnictwo w festynach, akademiach przedszkolnych, wycieczkach oraz spacerach,
 • organizujemy zabawy umożliwiające uczestnictwo wszystkich dzieci,
 • współpracujemy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu i Środowiskowego Domu samopomocy w Połańcu. 

 

5. Dbamy o postawy prospołeczne oraz proekologiczne naszych wychowanków.

PRZEDSZKOLE UMOŻLIWIA POZNANIE I PRZEŻYWANIE DOŚWIADCZEŃ Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA – ZAPEWNIA SZEREG WYCIECZEK, WYJAZDÓW, WYJŚĆ DO MIEJSC KULTURY. BARDZO DBAMY 
O ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH, EKOLOGICZNYCH, KULTURĘ FIZYCZNĄ, SENSOWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO ORAZ ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE

 • dbamy o kulturalne zachowania dzieci wobec rówieśników, osób starszych i niepełnosprawnych,
 • uczymy dzieci wzajemnego szacunku i respektowania norm społecznych oraz dbamy
  o aktywność fizyczną,
 • promujemy efektywne spędzanie wolnego czasu oraz zdrowe nawyki żywieniowe,
 • organizujemy warsztaty o zdrowym  żywieniu dla rodziców i dzieci
 • proponujemy kontakt rodziców ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, a także z dietetykiem,
 • posiadamy "Zielony certyfikat",
 • umożliwiamy bezpośredni kontakt ze sztuką,
 • organizujemy i bierzemy udział w konkursach plastycznych i przeglądach ekologicznych,
 • organizujemy Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • współpracujemy z Towarzystwem Kościuszkowskim w Połańcu poprzez realizację działań, np. żywa lekcja historii oraz Festyn Rodzinny z kosynierami na Kopcu Kościuszki,
 • organizujemy wycieczki krajobrazowe i krajoznawcze,
 • wyjścia do instytucji użyteczności publicznej np. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Miejsko Gminnej Biblioteki, itp.
 • realizacja programów w zakresie zdrowia czy haseł przyrodniczych,
 • stosujemy „Procedury bezpieczeństwa” obowiązujące w naszym przedszkolu oraz procedury reżimu sanitarnego w czasie pandemii.

6. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wyrównujemy szanse edukacyjne.

POMAGAMY NASZYM DZIECIOM W INDYWIDUALNYM ROZWOJU,
 STARAMY SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DZIECKO DO DALSZEGO
ETAPU KSZTAŁECENIA WIĘC WYRÓWNUJEMY JEGO SZANSE
 

 • dostosowujemy wymagania do możliwości, zdolności, tempa każdego dziecka,
 • podkreślamy osiągnięcia dziecka,
 • planujemy pracę zgodnie z potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami,
 • dostosowujemy czas trwania zajęć, pomoce do poziomu rozwoju dziecka,
 • wychowanie również skoncentrowane jest na jednostce zdolnej,
 • prowadzimy indywidualne i wyrównawcze zajęcia,
 • współpracujemy ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta,
 • prowadzimy rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka i gotowości do podjęcia nauki w szkole,
 • oferujemy trzy formy pomocy: psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rewalidację oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Połańcu.

7. Czuwamy nad łagodnym startem dzieci w przedszkolu.

 CHCEMY NASZYM DZIECIOM POMÓC W ADAPTACJI W PRZEDSZKOLU. 

 • mamy wspólnie opracowany program adaptacji „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”,
 • organizujemy spotkania dla rodziców przyszłych przedszkolaków informujące o warunkach, możliwościach i formach pracy w przedszkolu,
 • zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków wraz z dziećmi na otwarte zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci nowych,
 • szczególnie dbamy o dzieci nieśmiałe, lękowe, zagubione.

8. Naszą dumą jest wszechstronnie wykształcona i uzdolniona kadra.

NASZA DUMĄ JEST WSZECHSTRONNIE WYKSZTAŁCONA KADRA. 

 • placówka zatrudnia specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki specjalnej i logopedii, fizjoterapeuty,
 • nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach,
 • nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • nauczyciele współpracują ze sobą rozwiązując wspólnie problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz organizacji imprez przedszkolnych – prac w zespołach zawodowych,
 • pracujemy zgodnie z kodeksem etycznym,
 • prezentowanie doświadczeń w prasie pedagogicznej oraz na stronie internetowej
 • prowadzimy pracę dydaktyczno-wychowawczą korzystając z technologii informatycznych – realizujemy nauczanie zdalne.

9. Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną.

NASZĄ DUMA JEST PIĘKNY BUDYNEK I DOBRZE WYPOSAŻONE SALE.

JESTEŚMY DUMNI Z:

 • odnowionych i kolorowych budynków,
 • sal, w których są nowe meble, kolorowe ściany, okna udekorowane motywami bajkowymi,
 • nowoczesnych pomocy dydaktycznych i atrakcyjnych zabawek,
 • nowocześnie wyposażonych kuchni i łazienek,
 • otoczenia przedszkola, które jest estetyczne i ekologiczne,
 • profesjonalnie wyposażonych gabinetów terapeutycznych,
 • placu zabaw wyposażonego w sprzęt zabaw,
 • estetycznego wystroju korytarzy (tablice informacyjne, wystawy prac dzieci, kącików ekologicznych – rybki, żółwie).

10. Dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych wychowanków.

DBAMY O KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH POPRZEZ POZNAWANIE TRADYCJI LOKALNYCH, REGIONALNYCH I NARODOWYCH.

·         angażowanie dzieci w bliższe poznanie swojej miejscowości i uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym,

·         poznajemy i kultywujemy zwyczaje i tradycje regionalne,

·         organizujemy na Kopcu Kościuszki „żywą” lekcję historii,

·         wychowujemy do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej – każdy przedszkolak zna symbole narodowe,

·         przygotowujemy uroczyste Akademie z okazji Święta Niepodległości;

·         uczymy dzieci, że wszyscy ludzie mają równe prawa,

·         wychowujemy do zgodnego współistnienia w społeczeństwie,

·         wprowadzamy dzieci w świat podstawowych wartości moralnych,

·         włączamy się w akcje charytatywne dla chorych osób i opuszczonych zwierząt,

·         realizujemy programy własne o tematyce patriotycznej.

11. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
- promujemy  nasze przedszkole.

NASZE PRZEDSZKOLE OTWARTE DLA WSZYSTKICH:

 • współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi, oświatowymi, kulturalnymi, z mediami, z instytucjami użyteczności publicznej,
 • poszukuje sponsorów do działań promujących przedszkole,
 • promuje i rozwija młode talenty,
 • współdziała z samorządem lokalnym,
 • prezentowanie dorobku dzieci oraz kadry – wystawy, konkursy, dni otwarte, dni adaptacyjne, imprezy tematyczne,
 • stanowimy ośrodek myśli pedagogicznej w środowisku profesjonalnym – prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola w czasopismach, na stronie internetowej.