Aktualności

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauk w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021r. dokładnie sprecyzowało którym rodzicom przedszkole ma zapewnić opiekę nad ich dziećmi w okresie  od 23.03.2021r. do 9.04.2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN są to:

 • 1. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 2. Rodzice dzieci, którzy:
 • a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • e) wykonują działania ratownicze,
 • f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodziców, którzy spełniają te kryteria i są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny: 158650916. Podstawą do objęcia dziecka opieką przez przedszkole będzie złożenie wniosku przez Rodziców o miejscu zatrudnienia.

Wniosek Rodzica 

Decyzją Premiera i Ministra Zdrowia od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. zamknięte będą żłobki i przedszkola.

Opieka pozostanie wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb mundurowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Zainteresowanych dyżurem rodziców prosimy o telefonicznie zgłoszenie, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola (tel. 8650-916).

Poza wymienionymi rodzicami pracującymi w służbie zdrowia na rzecz epidemii nie ma możliwości przyjęcia na dyżur innych dzieci zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Rodzicom dzieci do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zanim wszystko wróci do normy spróbujmy zrobić to, co najlepsze dla naszych dzieci, czyli… bawić się razem „na odległość”. Jako nauczyciele chcemy ukierunkować zabawy z dziećmi, by kształcić konkretne umiejętności. Od 29 marca na naszej stronie internetowej w ZAKŁADCE - „Aktualności” wydzielone zostaną nazwy poszczególnych grup przedszkolnych, w których każdego dnia zamieszczane będą scenariusze zajęć dla dzieci zgodne z miesięcznym planem pracy. Propozycje zabaw i ćwiczeń do wykorzystania przez rodziców będą dostostosowane do warunków domowych. Ponadto 26.03.2021r. nauczyciela będą wydawać karty pracy dzieci (jest możliwość odebrania w innym terminie przy wejściu każdego przedszkola).

Zajęcia z języka angielskiego będą zamieszczane dla każdej grupy wiekowej na stronie internetowej w ZAKŁADCE – „Kącik j. angielskiego”.

Zajęcia z religii dla dzieci 6-latnich będą załączane do przesyłanych scenariuszy.

Bardzo ważny jest dla nas kontakt z dziećmi i możliwość stałego wspierania ich wszechstronnego rozwoju nawet na odległość. Liczymy na Państwa współpracę
i zaangażowanie. Nauczyciele poszczególnych grup do których uczęszczają Państwa dzieci  będą  z Wami w stałym kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.

Dyrektor oraz administracja są również codziennie dostępni pod nr. telefonicznym przedszkola 15 8650916.

Drodzy Rodzice, mamy świadomość, że przed wszystkimi jest trudny czas, dlatego musimy zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Proszę śledzić stronę przedszkola oraz informacje rządowe.

Serdecznie pozdrawiam! Trzymajcie się zdrowo!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska

Zasady bezpieczeństwa logo

 Decyzją Prezesa Rady Ministrów  wynikającą
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

od 27 marca 2021 do 09 kwietnia 2021r.

 Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filiami
będzie zamknięte.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje płatny

zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz  komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska